GDPR Tietosuojalauseke

Tämä on Yrityksen Scemo Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 • Rekisterinpitäjä:
  • Scemo Oy (Scemosystms)
  • Lapinkaari 17 A 33
  • 33180 Tampere
  • +358505507520
  • sales@scemosystems.fi
 • Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:
  • Scemo Oy tietosuojavastaava
  • sales@scemosystems.fi
  • +358505507520
 • Rekisterin nimi
  • Yrityksen asiakasrekisteri
 • Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:
  • Yhteydenpito asiakkaisiin
  • Kirjanpidolliset syyt
  • Mainonta
 • Rekisterin tietosisältö:
  • Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
   • Henkilön nimi
   • Asema
   • Yritys/organisaatio
   • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
   • www-sivustojen osoitteet
   • Verkkoyhteyden IP-osoite
   • Tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa
   • Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
   • Laskutustiedot
   • Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
 • Säännönmukaiset tietolähteet:
  • Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm.:
  • www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä sähköpostitse
  • Puhelimitse
  • Sosiaalisen median palvelujen kautta
  • Sopimuksista
  • Asiakastapaamisista
  • Muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 • Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
  • Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.
  • Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
  • Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 • Rekisterin suojauksen periaatteet:
  • Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 • Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:
  • Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 • Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
  • Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 • Tietosuojaselosteen laadintapäivä:
  • 24.5.2018